Obchodní podmínky

Milý návštěvníku,

těší mě, že jste na mých stránkách. Prosím, přečtěte si níže uvedený text o podmínkách užití těchto stránek a ochraně Vašich údajů, aby nedošlo k nedorozumění a nejasnostem. Ať Vám mé stránky přinesou užitek.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst. 2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si nabízený produkt či službu, je mou zákonnou povinností informovat Vás o své osobě a o pravidlech našeho obchodování s Vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

 

KDO JSEM A KDE MĚ můžete KONTAKTOVAT

Prodávajícím je firma Marie Urychová se sídlem v Stará Vráž 35, 397 01 Vráž, IČ: 43853633.

Kontaktovat mě můžete:

 • pro on-line komunikaci na e-mail adrese: marie@marieurychova.cz,
 • pro vyřizování reklamace na e-mail adrese: marie@marieurychova.cz,
 • Upřednostňuji on-line komunikaci, ale v případě potřeby mě můžete kontaktovat písemně na adresu sídla firmy: Stará Vráž 35, 397 01 p. Písek 1.

 

JAK OBCHODUJI

 • Jsem fyzická osoba, která mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, pedikérské služby, masérské služby, semináře a kurzy, služby s těmito oblastmi související. Blíže se o mých produktech dozvíte v části PRODUKTY A SLUŽBY.
 • Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavírám v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
 • Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
 • Smlouvu s Vámi uzavírám prostřednictvím webového rozhraní marieurychova.cz. Webovým rozhraním jste vedeni jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
 • Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtuji. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 • Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byli předem informováni o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámili s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuji za správné. Vylučuji přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
 • Beru ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chtěl bych, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při svých obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - blíže čl. 10 OP. Údaje jsou zabezpečeny proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob a zabezpečení se dále rozvíjí.

 

PRODUKTY A SLUŽBY

Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na marieurychova.cz a všechny produkty podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti on-line marketingu, on-line podnikání a osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení, naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Blíže čl.9 OP.

Informace u všech produktů a služeb v oblasti rozvoje osobnosti, které obsahují návody a doporučení, jsou chápány právě a pouze jako návody a doporučení a nenesu odpovědnost za míru použitelnosti a úspěšnost aplikace v praxi do Vašeho života, neboť ta je odvislá od řady dalších faktorů, které nemohu ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti apod. Blíže čl. 9 OP.

 

CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby. Cena je uvedena na prodejním formuláři. Způsob platby je uveden v čl. 3 OP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl. 4 OP.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl. 6 OP.

Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy naleznete v čl. 6 a čl. 7 OP.

 

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Protože mi záleží na Vaší spokojenosti s mými produkty či službami, poskytuji u vybraných produktů zákazníkům garanci vrácení peněz ve lhůtě do 30 dnů od jejich zakoupení pro případ, že s produktem nebudou spokojeni. Bližší podmínky pro uplatnění jsou v čl. 8 OP.

 

PODROBNOSTI NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ S NÁMI UZAVŘENÉ KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.

 


 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
firmy Marie Urychová pro pedikérské služby, masérské služby, služby rozvoje osobnosti a služby i produkty poradenství ve výživě s použitím internetu

 

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
 3. Cena, způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení, ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Práva z vadného plnění, reklamace
 8. Garance vrácení peněz
 9. Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Zvláštní ustanovení - pravidla pro vybrané produkty
  Splátkový prodej
  Podmínky opakovaných plateb

 12. Závěrečná ustanovení

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je firma Marie Urychová se sídlem v Stará Vráž 35, 397 01 Písek, IČ: 43853633, vedená u Živnostenského úřadu Městského úřadu Písek, uzavřený s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

1.2 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách:

marieurychova.cz

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky), u originálních dárků s podmínkou, že je objednávka vyplněná podle instrukcí v návrhu a dodržuje minimální celkovou cenu produktu. Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7 Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8 Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9 Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích a dárkových produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

 

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2 U vybraných produktů prodávajícího hmotné povahy je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.4 Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník v hotovosti při převzetí zboží nebo bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

3.5 Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:

 1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 2. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 3. bankovním převodem na základě faktury

3.6 Platba je jednorázová. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů umožnit zákazníkovi splátkový prodej. Podmínky splátkového prodeje jsou uvedeny v čl. 11 OP.

3.7 Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8 Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.9 V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 U elektronických produktů se dodáním rozumí zaslání produktu v příloze e-mailu na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy pro stažení produktu ze stránek prodávajícího.

4.2 Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3 V případě produktů hmotné povahy prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

 

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1 Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2 Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (autorská tvorba), podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2 Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.
 • Odešlete formulář prosím e-mailem na marie@marieurychova.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Knihy či dárkové předměty doručte zpět na vlastní náklad na adresu provozovny Marie Urychová, Stará Vráž 35, 397 01 Vráž, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Hmotné produkty, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 • Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
 • Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • nedodržení minimální kupní ceny v prodejním formuláři u produktů oceňovaných návrhem prodávajícího na základě poptávky kupujícího,
 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti,
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3 Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4 Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na marie@marieurychova.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5 Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7 Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro použití online produktu, které není schopen ovlivnit. Produkty dárkové povahy nebo osobního rozvoje obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1 Protože mám důvěru ve vytvářené produkty, poskytuji Vám u vybraných produktů možnost do 30 dnů od skutečné (elektronické předání) či předpokládané doby doručení (zaslání poštou), odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách Vámi vybraného produktu.

8.2 Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na marie@marieurychova.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3 Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

 

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1 Informace produktů a služeb pro osobní rozvoj jsou považovány za návody a doporučení, nenesu odpovědnost za míru použitelnosti a úspěšnost aplikace v praxi do Vašeho života, za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat.

9.2 Ráda bych Vás upozornila, že informace obsažené v mým produktech jsou vyjádřením mého názoru k Vaší situaci, stavu, možnostem.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete mé firmě. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2 Na požádání Vám firma podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na marie@marieurychova.cz, kde jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

10.3 Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

10.4 Možnost odhlášení

Chci Vaše údaje použít k tomu, abych Vás mohl informovat o produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mně to kdykoliv oznámit, abych mohl údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

10.5 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze firmy Marie Urychová, Stará Vráž 35, 397 01 Vráž, IČ: 43853633, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

10.6 Cookies

Používám cookies k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mé stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

 

11. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty

A) PODMÍNKY SPLÁTKOVÉHO PRODEJE

 • Prodej na splátky je umožněn pro nákup produktů označených prodejcem.
 • Splátkový kalendář - počet splátek a jejich výše, je uveden na webových stránkách produktu.
 • Možnost hrazení kupní ceny ve splátkách si zákazník volí při vyplňování prodejního formuláře.
 • V případě zvolení hrazení kupní ceny ve splátkách a použití platební karty zákazník souhlasí s provedením opakovaných plateb jednotlivých splátek z jeho platební karty až do úplného splacení zakoupeného produktu nebo služby.
 • V případě hrazení kupní ceny ve splátkách je produkt či služba odeslána na adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávajícího.
 • U splátkového prodeje může zákazník garanci vrácení peněz uplatnit nejpozději do 30 dnů od zaslání produktu po uhrazení 1. splátky.
 • Prodlení zákazníka s úhradou dílčí splátky více jak 10 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit.

B) PODMÍNKY OPAKOVANÝCH PLATEB

 • V případě zakoupení vybraných produktů či služeb zákazník zvolením opakované platby prostřednictvím platební karty souhlasí se strháváním opakovaných plateb z jeho platební karty, a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané služby.
 • Produkty s opakovanou platbou jsou označeny na webové stránce.
 • Tarify a podmínky opakovaných plateb jsou uvedeny na webové stránce produktu a v prodejním formuláři.
 • Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami jsou zákazníkovi zasílány emailem.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12. 1 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.

12.2 Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese marie@marieurychova.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. 3 Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

12.4 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.5 Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

12.6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.7 Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. října 2015.

 

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Děkuji za inspiraci ve znění podmínek Firmě 2.0.